Waldorfská alternativa Šumperk


WALDORFSKÁ PEDAGOGIKA

… nabízí vyváženou a vzájemně se doplňující výchovu rozumu, citu a vůle - oblastí důležitých pro život.

… je postavena na celostně pojaté výchově.

… rozvíjí sociální cítění a týmovou spolupráci.

… snaží se v nejvyšší možné míře respektovat individualitu dítěte, jeho temperament, zájmy, schopnosti i zvláštnosti.

… klade velký důraz na osobnost učitele, jeho přirozenou autoritu, morální a etické kvality, způsob výuky a vedení dětí.

… nabízí útulné a harmonické prostředí.

 

Waldorfská mateřská škola umožňuje dětem v prvním sedmiletí zažít, že „svět je dobrý“.

Ve waldorfské základní škole děti druhého sedmiletí zjistí, že „svět je krásný“.

Waldorfská střední škola pomáhá studentům přesvědčit se, že „svět je pravdivý“.

 

Východiskem waldorfské pedagogiky je anthroposofie (z řeckého slova „anthropos“ – člověk a „sophia“ – moudrost) Rudolfa Steinera.

Antroposofie zkoumá vývoj člověka po stránce fyzické, psychické, sociální, duchovní a v mnoha ohledech se shoduje s moderní vývojovou psychologií a její poznatky prohlubuje.

Na tomto základě waldorfská pedagogika zavádí do vyučování poznatky a vědomosti přiměřeným způsobem a v přiměřeném období. Obdobný způsob vyučování navrhoval již Jan Ámos Komenský.

 

Vzdělávací program waldorfské mateřské, základní i střední školy je svými cíli, obsahem a organizací celého života školy plně v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem.